بی پروایی،، شهامت، شادمانی و کودکیت به کامت شیرین و گوارا، زادروزت خجسته جذاب ترین و با استعدادترین ماهور دنیا..