میخواستم این پست بماند به یادگار
از روز دفاع تخصصِ خانوم دکترى که نه فقط یکى از بهترین پزشک ها که یکى از بهترین انسان هایى است که میشناسم
من نوجوان بودم و خانوم دکتر زینب پورذهبى دانشجوى سالهاى شروع پزشکى بود
حالا حدود ١٥ سال است که رفیقیم
جایی آشنا شدیم که نور مطلق بود
و زیر سایه ى استادى نفس کشیدیم که "حق" را به ما آموخت
زینب حالا نه فقط دکترِ تمام دردهاى من است
که رفیقیست براى شبانه هاى دلتنگى
شاعرى که پزشک است و خوب پزشکى هم هست
مبارک باشه خانوم دکتر
نازنین رفیقم
برایت رضایت خدا و لبخند استادِ جانمان را آرزو میکنم
که از هم جدا نیستند
و تو به هر دوى اینها سزاوارى