ای کاش حقوق کارگران وزحمتکشان هم بسرعت گرانی بنزین بالا‌میرفت‌ چگونه بایدزیربارگرانی کمرخم کرد‌ ؟ همه چیزیک شبه تصمیم گیری میشه بغیراز حقوق یکساله کارگران وکارمندان که تصمیم گرفته میشود ولی ازپرداخت خبری نیست ....عجب صبری خدادارد.!!!