تمام نا تمام من با تو تمام می‌شود دخترکم. جمعه دل انگیزی داشته باشیم