«چه فکری برای میلیونها اسنپی که برای چند لقمه نان ساعت ها کار میکردند کردید؟ چه فکری برای کرایه کارکنانی که از شهرها و محله های اطراف برای کار به مرکز شهر می آمدند کردید؟ اینها را چه کسی حمایت میکند؟ همسرانشان ، فرزندانشان زیر این فشار چه میشوند؟
به تورم ناشی از افزایش کرایه سیصد درصدی فکر کردید؟ شما که تا چهل و هشت ساعت پیش گفتید هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت ندارید ، بعید میدانم فرصت فکر کردن داشته اید!! .

آقایان زنده اید؟! آسیب این کار (بدون حمایت از مردم) کمتر از ازدواج سفید است؟ کمتر از ورزشگاه رفتن بانوان است؟! کمتر از تماس تصویری رایتل است؟! کمتر از شعر خواندن ساسی مانکن است؟!»