اى کاش آدمى وطنش را مى شد با خود ببرد هرکجا که خواست. من هستم پس اعتراض مى کنم همین امروز اعتراض کنیم لطفاً. من ماشینم بنزین زیاد نداره باهاش مى رم تو خیابون و هرکجا که بنزین تموم کرد مى ذارمش تو خیابون. شما پیشنهاد بهترى اگر براى اعتراض دارید بگید.