لبخند در محاصره‌‌یِ غم‌ها
دستِ مرا بگیر که می ترسم
می ترسم از تمامیِ آدم‌ ها...