استاد رضاعبدی
هنرمند پیشکسوت رادیو ،تلویزیون وسینما درگذشت .
روحش شاد ویادش گرامی