هر چه رشتی پنبه شد
از نظم تیمی و روحیه جنگنده به کجا رسیدیم،،
با تو حداقل خوب دفاع میکردیم