روزها میگذرند و من هر روز، دنیا را بیشتر میشناسم، عاقل تر میشوم، محتاطتر ؛ دیگر کمتر رویا میبافم، دیر تر آدم ها را باور میکنم، بیشتر احساساتم را نادیده میگیرم؛ روز ها میگذرند و من هر روز بیشتر از دنیاى سادگى ام فاصله میگیرم.... #من#سحرقریشى#پاییز