دیدار در پیاده‌رو
پس از مقداری کلنجار و کشمکش بر سر طرب و مطرب و سواد سینمایی و هارمونی و نقد و منتقد و بقیه موارد، این چند تا عکس را که دوسه روز پیش گرفته شده تماشا کنید شاید با دیدن استاد، خلق تنگ‌تان کمی باز شود