این عکس را دوست دارم . شبیه خودم هست. همیشه به زنی فکر می کنم که خلاف حرکت ماشین ها نشسته و ماشین ها با سرعت از کنارش رد می شن‌.ممنونم سعید غلامحسینی برای ثبت این خیابان گردی و ممنون از نیلوفر و قلم ارامش بخشش که من را شبیه خودم می کند و حامی من است در قدم های سخت