پنج سال پیش همین موقع هابود که دیگه فهمیدم دیدارم با تو آخرین دیدارمونه.این عکسو گذاشتم بیاد روزاى خوبمون مرتضى.اما براى ندیدنت زود بود مشتى
روحت شاد
#مرتضى_پاشایى #رفتن #دوست #رفیق #محمدعلیزاده