کلاسیک بازی
#آدری_هپبورن
#جون_کرافورد
#اینگرید_برگمن
#ویوین_لی
#ریتا_هیورث
#لورن_باکال
#زن_پُشتیه