افسانه جان
افسانه عزیزم

خیلی دلم برات تنگ میشه

خداحافظ

#عنکبوت