تو چیزى را بدست می آورى
که رویِ آن تمرکز می کنى...
پس روىِ چیزهایی که میخواهى ، تمرکز کن... .