و زخمهای من از عشق است.......از عشق ...عشق...عشق؟؟!!!!!