بعد از اینکه فرمودن دولت نباید به مردم یارانه بدهد و مردم باید هزینه های دولت را بدهند و توهین به دانشجویی که به تغییر مواضش معترض بود و حکایت قرص بارداری ، شنیدم مروج ازدواج دوم شده.
جناب مطهری به کجا چنین شتابان؟