ساحل افتاده گفت:
گرچه بسى زیستم
هیچ نه معلوم شد
آه که من کیستم
موج ز خود رفته اى
تیز و خرامید و گفت:
هستم اگر مى روم گر نروم نیستم.
"اقبال لاهورى"
سواحل زیباى شمال