براى فتحِ آرزوهاى خود
رویاهایت را بر تلاشِ بى وقفه گره بزن!
ستاره ها را بهانه کن براى شب بیدارى
و
براى درکِ تنهایى به دستانت خیره شو!
اگر روزى به تماشاى غروبِ آفتاب نشستى!
مرا از یاد مبر.
آفتاب از درب خانه ى من طلوع مى کند تا آسمان بر آستانِ نگاهت سجده کند.
پ ن: من نه شاعرم نه نویسنده، با اجازه از کلمه ها تنها مرتکب ِ کنار هم چیدنِ شان مى شوم.