همه‌ی موجودات لایق مهربانی هستند، غذا دادن به پرنده ها را در فصل سرد فراموش نکنیم ، مواد غذایی پرندگان میوه های درختی که در طبیعت موجود بوده، مصرف شده یا به مقدار بسیار کم موجود هستند، حشرات هم برای تغذیه در دسترس پرندگان نیستند ،مواد غذایی مورد نیاز برای تولید انرژی جهت گرم و زنده نگه داشتن پرندگان کمیاب میشود. فقط با مقداری کمی گندم یا ارزن میتوانیم مواد غذایی پرندگان را در فصل سرد مهیا کنیم . مهربانی را فراموش نکنیم