چقدر جات خالیه چقدر دلم تنگه چقدر زیاده که نیستی چقدر خسته شدم از نبودنت مامان