جسارت اجرایى کردن ایده هایت را داشته باش
و گرنه همیشه جهان پر بوده از ترسو هاى خوش فکر...
شده بخاطر ترس(ترس از قضاوت، ترس از شکست، ترس از سرزنش و ترس‌های دیگه)
ایده ایی رو داشتید و اجرایی نکردین؟!
و بر عکس ایده ایی داشتید و اجرا کردین و‌موفق شدین؟!