امروز در #زنجیره_امید با میهمان هاشون
سینا که بغل منه از کرمانشاه اومده.خدا رو شکر برای خانواده ش تو زلزله ی اخیر اتفاق بدی نیافتاده بود.
مائده (سمت راست پایین عکس) بلوچه و این طور که مادرش می گفت تو اون لحظه خیلی خوشحال بود.
سمت چپ عکس هم (اگر اشتباه نکنم ؛امین ) تا چند وق دیگه راه می ره ، قرار شد یه روز فوتبال بازی کنیم.
اونی که لباس خال خالی پوشیده هم دیگه حالا کامل راه می ره در ضمن عاشق شیرینیه.