زیگورات چغازنبیل. در قرن ۱۳ام [پیش از میلاد] پادشاه اونتاش نبی ریشه دور اونتاش «شهر اونتاش» را بنا کرد که در «فارسی امروزی»، چغازنبیل است