من واقعا ورزش رو دوست دارم ولی گلف حقیقتا یه تجربه ی متفاوته! آرامش و تمرکز همراه با یه حس خوب و چی از این بهتر که رفقاتو در کنارت داشته باشی!