در کنار افتخار داورى ایران در عرصه هاى جهانى و مردى که اصرار نداره شبیه به کسى جز خودش باشه... و البته هومن دوستداشتنى و عزیز دل