آینده به چیزی که امروز انجام می دهید بستگی دارد.
#سیاوش_خیرابی