اگرفقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشید، یعنی کار در اومده