اکران چشم و گوش بسته
یک کمدی سالم و خوش ساخت با بازی های خوب