خدایا شکرت برای هرآنچه هستم
هر آنچه دارم و هر آنچه دادی ... یا حق