دوستی می گفت عکسی هم ازامین حیائی پست کنم. اینهم امین دوستداشتنی