رفیق که داشته باشی ؛ دقایقِ عمرت ، لبریزِ #عشق و #آرامش می شود . و هر اتفاقِ کوچکی ، بهانه ای می شود برای شاد بودن ... کسی که با گرمیِ حضورش ؛ سرمایِ پاییزِ تو را می گیرد . کسی که محبتش بی منت است و #معرفتش بی پایان ! کسی که آفریده شده تا بانیِ بهترین خاطراتِ زندگی ات باشد ... داشتنِ یک رفیقِ خوب ؛ یک واجبِ عینی و حیاتی است ، برایِ تمامِ آدم ها ... با هر اعتقادی ، با هر نژادی ...