«سوانا و لئون ...
.تئاتر نینوچکا این شبها بر روی صحنه ی تماشاخانه ی دیوار چهارم .ممنون از استقبال گرمتون تا اکنون و به امید دیدارتون در شب های آتی . . .»