برای دریافت تمبر یادمان اخراجی ها کلمه "تمبر اخراجی ها"را به همراه ادر س کامل پستی و کد پستی به شماره ۰۹۱۹۴۱۰۰۰۲۱ پیامک نمائید
#اخراجیها