یک روزعجیب غریب . و در پایان شب برای خودم نوشتم که “عادت تر می کنی به خشم آدم ها” و کتایون خانوم برام نوشت : چون عشق حرم باشد ... سهل است بیابان ها عکس بی ربط است و فقط از لذت همراه بودن با رفیقی است که امروز درگیر ماجراهای من بود و آخرش گفت خوب شد که امدی و من به این فکر کردم که چه سخته رفیق گلاره بودن آخه چه خوبی داشت بودن من امروز