مجید عزیزم
مرد بودی و بیگانه نبودی، مهربان بودی و بی وفا نبودی. دوست بودی و دشمن نشدی. حقیقت را دوست داشتی و از دروغ و ریا بیازار بودی. تهیه کننده بودی و حقی را از کسی هدر ندادی. از نخستین مجموعه ای که با تو کار کردم در کنارت بودم. در کنار تو و همسر نازنینت. از بسوی افتخار تا شیخ مفید از راز پنهان تا نازونیاز و کار آخر مرضیه. وچه سخت بود دیدنت در کار آخری که هرروز تکیده تر و پیرتر میشدی. اما همچنان در گروه حاضر بودی و بر کار نظافت و سلامت تهیه غذا نظارت میکردی. قولت قول یک جوانمرد بود و وقتی نداشتی پول عوامل را بدهی اتومبیلت را فروختی. کاش تکثیر میشدی در این روزگار نامردمان و نامردها. همیشه زنده ای همیشه در قلب همه کسانی که با صداقت با آنها کار کردی حضور داری. رحمت خدا بر توباد روحت شاد.
دوست همیشه تو #داریوش_ ارجمند