مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد #حافظ_شیرازی