عارفی را پرسیدند: زندگی به جبر است یا به اختیار؟ پاسخ داد: امروز را به "اختیار" است، تا چه بکارم! اما فردا "جبر" است، چرا که به اجبار باید درو کنم هر آنچه را که دیروز به اختیار کاشته‌ام...