مرا دوست بدار!
به سانِ
گذر از یک سمتِ خیابان
به سمتی دیگر؛
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن!
جمال ثریا