زادروز دوست عزیز و حامی و همراه خیریه مهر لیلا علی کریمی نازنین اسطوره فوتبال بر همه ما مبارک... مهرتون پایدار و لطفتون مستدام ...پیش روتون درخشان و پر از آرامش.