اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود... #حضرت_حافظ