هرچند که برایم باور پذیر نیست... فلورا جون عزیزم میدونم چقدر سخته.. در غم شما و فریال عزیز شریک هستیم.. خاطرات خوب با شما بودن هرگز از ذهنم پاک نمیشه.