برای ناراحتی، "صبور " برای ترس، " قوی " و در برابر، خشم " متین " باشید...