آب، آب را غرق نمی‌کند
باد، باد را ویران نمی‌سازد
خاک، خاک را مدفون نمی‌کند
آتش، آتش را نمی‌سوزاند
امّا
آدمی، آدم را...