هرکس عشق را با زبان خود بیان میکند :
دارکوب، میکوبد
پیکاسو، میکشد
باباطاهر، میمیرد
قناری میخواند
آهو، می دود
هیچکاک، مینویسد
اما خدا؛ میبخشد...