جناب آقاى مجید اوجى عزیز عمیقا از خبر فوت شما غمگینم ...
زمین یکى از انسانهاى واقعیش ،خانم فلورا سام عزیز بهترین همسر دنیا رو ،فریال نازنینم بهترین پدر دنیارو ،و تلویزیون یکى از بهترین تهیه کننده هاى محترمش رو از دست و ما هم مثل همیشه باید پذیرفتن و صبور ماندن رو تمرین کنیم ،روحتون قرین آرامش 
صفات نیک شما از یاد رفتنى نیست، بسیار از شما آموختیم ،جایتان سخت خالی خواهد بود