دیشب دیدار با کلارنس سیدورف عزیز و دیگر دوستان در تهران