دروددوستان. امروز باشگاه انقلاب. آقاى کریمى تولد ت مبارک. آرزوى سلامتى براى شما وخانواده محترم دارم