ما اشتباه میکنیم که از چراغ انتظار شکستن شب داریم ،
شب سرانجام خودش میشکند.